هشتگ ها و کلیدواژه های وایرال آرتمیس امروز:20221204

کلیدواژه تعریف
1-پلاکاستیل - 1:پلاک استیل /farsi,2:پلاک استیل /farsi, 3:steelpendant /انگلیسی, 4:steelcharm /انگلیسی
2-گردنبند - 1:گردنبند' /, 2:necklace /انگلیسی
3-پلاک - 1:pendant /انگلیسی
4-پلاکگردنبند - 1:پلاک گردنبند /farsi, 2:necklacependant /انگلیسی
5-پلاکاسامی - 1:پلاک اسامی /farsi, 2:namespendant /انگلیسی
6-گردنبندنام - 1:گردنبند نام /farsi, 2:namenecklace /انگلیسی
7-پلاکاسم - 1:پلاک اسم /farsi, 2:namependant /انگلیسی
8-پلاکتندیس - 1:پلاک تندیس /farsi, 2:statuependant /انگلیسی
9-سامی - 1:sami /انگلیسی
10-گالریتندیسوپلاک - 1:گالری تندیس و پلاک /farsi, 2:pendant&figurinegallery /danish
11-پلاکطلایی - 1:پلاک طلایی /, 2:goldenpendant /انگلیسی
12-تندیس - 1:-تندیس /, 2:sculpture /انگلیسی
13-گردنبنداسمسامی - 1:گردنبند اسم سامی /farsi, 2:saminamenecklace /انگلیسی
14-گردنبنداسم - 1:گردنبند اسم /farsi, 2:namenecklet /انگلیسی
15-پلاکاسمسامی - 1:پلاک اسم سامی /farsi, 2:namependantsami /انگلیسی
16-ترانه - 1:taraneh /انگلیسی
17-نگین - 1:negin /انگلیسی
18-نقرهای - 1:نقره ای /farsi, 2:silver /انگلیسی
19-ندا - 1:neda /انگلیسی
20-طلایی - 1:golden /انگلیسی
21-استیل - 1:steel /انگلیسی
22-پلاکرنگثابت - 1:پلاک رنگ ثابت /, 2:permanentcolorpendant /انگلیسی
23-دستبند - 1:bracelet /انگلیسی
24-لاتینطلایی - 1:لاتین طلایی /arabic, 2:latingolden /انگلیسی
25-ایران - 1:iran /انگلیسی
26-پلاکنت - 1:پلاک نت /, 2:notependant /انگلیسی
27-لاتیننقرهای - 1:لاتین نقره ای /farsi, 2:latinsilver /انگلیسی
28-انگشتر - 1:انگشتر /urdu, 2:rings /انگلیسی
29-پلاکاسمایران - 1:پلاک اسم ایران /farsi, 2:namependantiran /انگلیسی
30-طلا - 1:gold /انگلیسی
31-زیبا - 1:ziba /انگلیسی
32-فارسیطلایی - 1:فارسی طلایی /urdu, 2:persiangolden /انگلیسی
33-دی - 1:day /انگلیسی
34-زیباتریناسامی - 1:زیبا ترین اسامی /farsi,2:زیباترین اسامی /farsi, 3:mostbeautifulnames /انگلیسی
35-پلاکنگیندار - 1:پلاک نگیندار /farsi, 2:jeweledpendant /انگلیسی
36-نگیندار - 1:jewelled /انگلیسی
37-گل - 1:flower /انگلیسی
38-رایجتریناسامی - 1:رایجترین اسامی /farsi, 2:mostcommonnames /انگلیسی
39-کیف - 1:bag /انگلیسی
40-کوچک - 1:small /انگلیسی
41-پلاکدستبند - 1:پلاک دستبند /farsi, 2:braceletpendant /انگلیسی
42-تحریرطلایی - 1:تحریر طلایی /urdu, 2:goldencalligraphy /انگلیسی
43-فارسینقرهای - 1:فارسی نقره ای /farsi, 2:persiansilver /انگلیسی
44-بزرگ - 1:big /انگلیسی
45-انگشتراستیل - 1:انگشتر استیل /farsi, 2:steelhoop /انگلیسی
46-دست - 1:hand /انگلیسی
47-پلاکاسمزیبا - 1:پلاک اسم زیبا /farsi, 2:namependantziba /انگلیسی
48-گوشواره - 1:earrings /انگلیسی
49-انگشترفریسایز - 1:انگشتر فری سایز /urdu, 2:freesizering /انگلیسی
50-نقرهاینگیندار - 1:نقره ای نگیندار /farsi, 2:jeweledsilver /انگلیسی
51-طلایینگیندار - 1:طلایی نگیندار /farsi, 2:jeweledgolden /انگلیسی
52-پر - 1:feather /انگلیسی
53-انگشتراسملاتین - 1:انگشتر اسم لاتین /urdu, 2:latinnamering /انگلیسی
54-ایرانی - 1:iranian /انگلیسی
55-گردنبنداسمزیبا - 1:گردنبند اسم زیبا /farsi, 2:zibanamenecklace /انگلیسی
56-انگشتراسمفارسی - 1:انگشتر اسم فارسی /urdu, 2:persiannamering /انگلیسی
57-پلاکتاج - 1:پلاک تاج /farsi, 2:crownpendant /انگلیسی
58-انگشتراسمانگلیسی - 1:انگشتر اسم انگلیسی /urdu, 2:englishnamering /انگلیسی
59-دستبندمروارید - 1: دستبند مروارید /farsi,2:دستبند مروارید /farsi, 3:pearlbracelet /انگلیسی
60-انگشتررنگثابت - 1:انگشتر رنگ ثابت /urdu, 2:norustring /انگلیسی
61-آویز - 1:medallion /انگلیسی
62-جاکلیدی - 1:جا کلیدی /urdu, 2:keyholder /انگلیسی
63-خرجدستبند - 1:خرج دستبند /farsi, 2:braceletcharms /انگلیسی
64-گلمو - 1:گل مو /pashto, 2:hairflower /انگلیسی
65-پلاکدستبنددست - 1:پلاک دستبند دست /farsi, 2:bracelethandcharm /انگلیسی
66-اسی - 1:esi /انگلیسی
67-ماوسپدفرشیسنتی - 1:ماوس پد فرشی سنتی /urdu,2:ماوسپد فرشی سنتی /urdu, 3:orientalcarpetmousepad /انگلیسی
68-مروارید - 1:morvarid /انگلیسی
69-کشدستبند - 1:کش دستبند /farsi, 2:braceletband /انگلیسی
70-متوسط - 1:medium /انگلیسی
71-دستبنداستیل - 1:دستبند استیل /farsi, 2:steelbracelet /انگلیسی
72-گیره - 1:clamp /انگلیسی
73-سایزانگشتر - 1:سایز انگشتر /farsi, 2:ringsize /انگلیسی
74-انگشترگل - 1:انگشتر گل /urdu, 2:flowerring /انگلیسی
75-معمولی - 1:normal /انگلیسی
76-زنجیر - 1:زنجیر' /, 2:chain /انگلیسی
77-کیفزنانه - 1:کیف زنانه /urdu, 2:womenspurse /انگلیسی, 3:womensbag /انگلیسی
78-پازلنقرهای - 1:پازل نقره ای /farsi, 2:silverpuzzle /انگلیسی
79-فلزی - 1:metal /انگلیسی
80-خرجگردنبند - 1:خرج گردنبند /farsi, 2:necklacematerial /انگلیسی
81-تاج - 1:crown /انگلیسی
82-طلاییتاجدار - 1:طلایی تاجدار /farsi, 2:crownedgolden /انگلیسی
83-دستبندکشی - 1:دستبند کشی /farsi, 2:elasticbracelet /انگلیسی
84-موسپد - 1:موس پد /pashto, 2:mousepad /انگلیسی
85-طرحفرش - 1:طرح فرش /farsi, 2:carpetdesign /انگلیسی
86-آویزدستبند - 1:آویز دستبند /urdu, 2:braceletcharm /انگلیسی
87-ماوسپدفرشیایرانی - 1:ماوس پد فرشی ایرانی /farsi, 2:iraniancarpetmousepad /انگلیسی
88-آویزفلزی - 1:آویز فلزی /urdu, 2:metalcharm /انگلیسی
89-ساده - 1:simple /انگلیسی
90-مجبوبتریناسمها - 1:مجبوبترین اسمها /farsi, 2:belovednames /انگلیسی
91-روسری - 1:scarf /انگلیسی 2:headscarf /انگلیسی
92-قالیفرشموس - 1:قالی فرش موس /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی
93-پلاکآویز - 1:پلاک آویز /urdu, 2:pendantcharm /انگلیسی, 3:charmpendant /انگلیسی
94-جعبه - 1:box /انگلیسی
95-چوبی - 1:wooden /انگلیسی
96-آویزگردنبند - 1:آویز گردنبند /urdu, 2:necklacependant /انگلیسی, 3:necklacecharm /انگلیسی, 4:necklacecharms /انگلیسی
97-ترمه - 1:termeh /انگلیسی 2:terme /انگلیسی
98-زیرموسیفرشیایرانی - 1:زیرموسی فرشی ایرانی /urdu
99-موسپدفرشی - 1:موس پد فرشی /pashto, 2:carpetmousepad /انگلیسی, 3:mousecarpetrug /انگلیسی, 4:carpetmouserug /انگلیسی, 5:mousepadcarpet /انگلیسی, 6:miniwovenrugmousepad /انگلیسی, 7:minirugmousepad /انگلیسی, 8:magiccarpetmousepad /انگلیسی, 9:magiccarpetmousepads /انگلیسی, 10:wholesalecarpetmousepad /انگلیسی
100-مینی - 1:mini /انگلیسی
101-رایجتریننامها - 1:رایجترین نامها /farsi, 2:mainstreamnames /انگلیسی